AUGUSTA IELAS UN RĪGAS IELAS POSMA REKONSTRUKCIJA KRĀSLAVĀ

Projekta ietvaros tika izbūvēta 8 m plata asfaltēta ielas braucamā daļa ar slēgtu lietusūdens novadīšanas sistēmu no ielas klātnes. Rekonstruējamās ielas trase saglabāja esošās ielas novietojumu un neskāra privātos zemes īpašumus. Ielas ass garenprofila sarkanā līnija tika projektēta, ievērtējot apkārtējo reljefu, apbūvi, lietusūdens novadīšanas iespējas ceļa šķērsvirzienā un garenvirzienā. Ielas daļa starp brauktuvi un gājēju celiņu, kā arī citas būvdarbu laikā skartās teritorijas tika noplanētas un nostiprinātas ar augu zemes kārtu, to apsējot ar zāliena sēklu maisījumu.

Paveiktie darbi

ielas posma rekonstrukcija 2,017 km garumā;

apvienotā gājēju celiņa un veloceliņa izbūve 2 km garumā;

asfaltbetona seguma būvniecība 30,2 tūkst. m² platībā;

gājēju ietves izbūve 1,69 km garumā;

Lazarentaja upes caurtekas izbūve;

slēgtās lietusūdens kanalizācijas sistēmas, apvienotā gājēju celiņa un veloceliņa, apgaismojuma un vājstrāvu tīklu izbūve, uzstādītas ceļa zīmes un metāla drošības barjeras.