Projekta ietvaros tika izveidota Gājēju ielas infrastruktūra pilsētas centrālās daļas mazattīstītajās teritorijās un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs” tika savienots ar Austrumlatvijas reģionālo daudzfunkcionālo centru – Latgales vēstniecību „Gors”.

Latgales iela ir viena no Ludzas galvenajām ielām, kā arī tā ir viena no retajām ielām pilsētā, pa kuru atļauta smagā autotransporta kustība. Latgales iela ir maģistrālā iela, kurai ir nozīmīga loma novada satiksmē un Ludzas iedzīvotāju nokļūšanā uz valsts autoceļu A12.

Atbrīvošanas aleja ir viena no Rēzeknes pilsētas galvenajām ielām, kas uzskatāma par savienošanas funkciju pildošu tranzīta ielu.

Autoceļš P48 Kārsava–Tilža–Dubļukalns ir reģionālās nozīmes autoceļš, kas nodrošina mazu apdzīvotu vietu vai teritoriju pieslēguma savienojumu.

Būvdarbu laikā tika veikta ielas brauktuves un gājēju celiņu rekonstrukcija, elektroapgādes un sakaru komunikāciju rekonstrukcija, apgaismojuma un slēgtās lietusūdens kanalizācijas sistēmas izbūve.

Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) segas rekonstrukcijas darbi posmā Rēzekne–Malta.

Kravu termināļa būvniecība tika veikta blakus Terehovas robežkontroles punktam, tajā tika izvietotas ēkas un būves atbilstoši termināla darbības tehnoloģiskajai sistēmai.

1965. gadā būvētais tilts atradās katastrofālā stāvoklī un vairs nespēja izturēt esošās autotransporta slodzes, tāpēc projekta ietvaros tika pieņemts lēmums esošo tiltu nojaukt un tā vietā izbūvēt jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu tiltu.

Autoceļa atjaunošanas darbu ietvaros paredzēta gan daļēja, gan arī atsevišķu ceļa posmu pilnīga pārbūve, tostarp, pastiprinot autoceļa nestspēju. Projekta realizācijas laikā plānota arī jaunu meliorācijas risinājumu izbūve un ceļam piegulošo teritoriju labiekārtošanas darbi.

Gaujas tilta valsts vietējā autoceļa V330 Dukuri-Rāmnieki 4.20 km pārbūve

P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene (Madona – Cesvaine) posma km 42,787 – 60,140 pārbūve